Vyznání víry

Věříme,
že Bible – Písmo svaté – je jediným, vdechnutým a neomylným autoritativním Slovem Božím,


že je jeden věčně existující trojjediný Bůh: Bůh Otec, Syn a Duch svatý,


že Bůh je věčný, všemohoucí Stvořitel nebe i země, celého vesmíru a veškerého života,

v Božství Ježíše Krista, jeho početí z Ducha svatého, narození z panny Marie, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost jeho smírčí a zástupné smrti na kříži, v jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu a v jeho druhý příchod na zem v moci a slávě,


v Ducha svatého jako Boží osobu, který byl seslán na věřící v den Letnic, což bylo počátkem živé Kristovy církve na zemi, a že Duch svatý působí dodnes ve stejné moci.